Regulamin zamówień i dostaw

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez SPORTBOXY SP. Z O.O., WROCŁAW REGON: 388668148, NIP: 898-226-50-74 PIOTRA WYSOCKIEGO 5 /1 oraz zasady korzystania z usług.
2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Dostawca – firma SPORTBOXY SP. Z O.O., WROCŁAW REGON: 388668148, NIP: 898-226-50-74 PIOTRA WYSOCKIEGO 5 / 1
Usługa – przygotowanie i dostarczanie przez Dostawcę posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usługi
Zamówienie – przygotowane z produktów o należytej jakości dietetyczne posiłki o określonej w zamówieniu kaloryczności, zapakowane w sposób umożliwiający ich transport i zachowanie ich jakościowych i ilościowych walorów.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1 Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie:
2 Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej
3 Każda dieta z oferty to zestaw 5 posiłków dziennie
4 Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, oraz kartką zawierającą informację o wartości energetycznej każdego dania, jego makroskładnikach jak białka, tłuszcze i węglowodany. Posiłki dostarczane są w papierowej torbie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.
5 Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku, dostępnym pod adresem: https://sportboxy.com/cennik/

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1 Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”) poprzez odpowiedni formularz, dostępny na stronie.
2 Zamówienia na dany dzień roboczy przyjmowane są maksymalnie do godz. 21:00 w nocy dnia poprzedzającego dostawę – przyjęcie zamówienia związane jest z przesłaniem potwierdzenia przelewu lub dokonania płatności online do godz. 1:00 w nocy.
2a Zamówienia na poniedziałki przyjmowane są maksymalnie do piątku do godz. 21:00
3 Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny oraz mailowy
4 Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
5 Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy oraz podanie prawidłowych danych w tym adresu email oraz numeru telefonu.
6 W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
7 Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
8 Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Możliwość składania jest możliwa w uwagach do zamówienia.
9 Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Dostawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
10. OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są do wybranych Miast i miejscowości możliwych do sprawdzenia w zakładce DOSTAWA. Aby potwierdzić możliwość dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres email: kontakt@sportboxy.com. W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.
12. Promocje i kody rabatowe- aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz mediach społecznościowych.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1 Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposób:
a przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony
2 Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.

§6 Dostawa

1 Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 8:00
2. Dostawy realizowane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Dostawca poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub poprzez informację na załączonych do diet Menu.
2 W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
3 W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Dostawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie. W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS Cov-2 w przypadku wystąpienia obowiązku kwarantanny zakładu produkcyjnego Dostawcy dostawy zamówionych zestawów realizowane będą w innym terminie tj. po zakończeniu kwarantanny.

§7 ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

1 Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2 Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenie Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
3 W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 1:00 dnia poprzedzającego dostawę.
4 Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

1 W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 24 godzin od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.
2 Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:kontakt@sportboxy.com
3 Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4 Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
5 W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
6 W razie stwierdzenia przez Dostawcę, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§9 Odstąpienie od umowy

1 Dostawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.
2 W przypadku chęci rezygnacji z diety istnieje możliwość jej zawieszenia na okres 30 dni lub przepisania zamówienia na inną osobę

§10 REGULAMIN

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.
2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.